Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

O centrum

Historia

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 2003 r. o samorządzie powiatowym powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Szczegółowo sferę współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi określa ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawa ta nakłada na organy administracji samorządowej obowiązek realizacji zadań ze sfery publicznej, we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

W dniu 18 lipca 2007 r. rozpoczęło swoją działalność Powiatowe Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, z siedzibą w Nowym Sączu, przy ul. Jagiellońskiej 18, zwane dalej „PCWOP”. Zarząd Powiatu Nowosądeckiego dostrzegając coraz większe znaczenie organizacji pozarządowych z dniem 1 czerwca 2012 roku zmienił strukturę PCWOP z samodzielnego zadania na Wydział Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.

Utworzenie Centrum jest formą współpracy Powiatu Nowosądeckiego z organizacjami pozarządowymi, opartą na zasadach partnerstwa, suwerenności stron, pomocniczości, efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności.

Powiatowe Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych udziela wsparcia merytoryczno-technicznego przedstawicielom organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Nowosądeckiego w zakresie ich działalności statutowej poprzez świadczenie usług doradczych oraz organizacyjno-technicznych.

 

 

Adresaci działań

 • organizacje pozarządowe: stowarzyszenia, fundacje i inne,
 • grupy inicjatywne zmierzające do zarejestrowania organizacji.

 

 

Główne cele działania

 • wsparcie merytoryczne, organizacyjne i logistyczne organizacji pozarządowych,
 • gromadzenie i udostępnianie informacji dot. III sektora,
 • koordynacja i realizacja programów współpracy powiatu z organizacjami na dany rok,
 • promocja pozytywnych postaw społecznych.

 

 

Oferta Centrum

 • doradztwo merytoryczne: porady „pierwszego kontaktu”, indywidualne konsultacje prawne i księgowe dot. funkcjonowania organizacji pozarządowych, organizacja szkoleń,
 • wsparcie techniczne: nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń i sprzętu znajdującego się na wyposażeniu PCWOP (dwóch stanowisk komputerowych z dostępem do internetu, kserokopiarki, drukarki, skanera oraz materiałów niezbędnych np. do przygotowania ulotek czy innych wydruków informacyjnych,) a także użyczanie projektora , ekranu, i innych,
 • wsparcie organizacyjne: wspieranie procesu powstania i inkubowania organizacji pozarządowych na terenie Powiatu Nowosądeckiego, kontaktowanie mieszkańców z poszczególnymi organizacjami, prowadzenie skrytek na dokumenty i udostępnianie adresu do korespondencji, udostępnienie miejsca na serwerze urzędu dla stron www organizacji,
 • promocja: pozytywnych postaw społecznych, zamieszczanie bazy adresowej organizacji na stronie centrum, bezpłatne umieszczanie wiadomości pochodzących od organizacji na stronie centrum, w przypadku ważniejszych wydarzeń informowanie mediów.

 

 

Formy współpracy Powiatu Nowosądeckiego z organizacjami pozarządowymi

Finansowe:

 1. zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w trybie otwartego konkursu ofert na zasadach określonych w ustawie, w formie:
  a) powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
  b) wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,
 2. zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy.

 

Pozafinansowe:

 1. wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków, które odbywa się poprzez:
  a) publikowanie w serwisie informacyjnym oraz na stronach internetowych Powiatu wszelkich ważnych informacji dotyczących działań podejmowanych przez Powiat,
  b) przekazywanie przez organizacje informacji o przewidywanych lub realizowanych zadaniach sfery publicznej, których realizacja odbywa się w oparciu o środki inne niż wynikające z Programu, a w których realizację mogą włączyć się inne organizacje.
 2. działanie Powiatowej Rady Pożytku Publicznego jako organu konsultacyjnego i opiniodawczego Powiatu.
 3. prowadzenie serwisu informacyjnego dla organizacji pozarządowych na stronie internetowej Urzędu.
 4. konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności organizacji odbywa się na podstawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych określonych w uchwale Rady Powiatu poprzez:
  a) informowanie organizacji o planowanych sesjach Rady Powiatu oraz komisji Rady Powiatu, na których dyskutowane będą projekty uchwał odnoszące się do zagadnień związanych z profilem działalności tych organizacji,
  b) udostępnianie projektów uchwał na stronie internetowej Powiatu,
  c) umożliwienie pisemnego wyrażenia opinii i złożenia uwag,
  d) organizowanie otwartych spotkań konsultacyjnych z przedstawicielami organizacji,
  e) wymianę doświadczeń i współdziałanie przedstawicieli organizacji oraz Powiatu w Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego,
  f) inne formy określone przez Radę Powiatu zgodne z uchwałą w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych.
 5. tworzenie wspólnych zespołów zadaniowych o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli właściwych organów Powiatu, nastąpić może w sytuacji zaistniałej potrzeby z inicjatywy organów Powiatu lub organizacji w celu:
  a) przygotowania projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach dotyczących pożytku publicznego,
  b) przygotowania opinii w sprawach związanych z Programem,
  c) przygotowania sprawozdania z realizacji Programu.
 6. inne formy wsparcia mogą obejmować w szczególności:
  a) udzielanie pomocy przy organizowaniu przez organizacje spotkań otwartych, których tematyka wiąże się z Programem, np. poprzez możliwość nieodpłatnego udostępnienia lokalu, sprzętu, środków technicznych itp.,
  b) organizacja Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych jako najważniejszej i najszerszej płaszczyzny spotkań samorządu powiatowego i III sektora,
  c) udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych i pozafinansowych na realizację zadań publicznych z innych źródeł niż dotacja z budżetu Powiatu,
  d) pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych, np. pomoc ze strony Urzędu w znalezieniu partnerów i nawiązaniu pierwszego kontaktu, co może później zaowocować realizacją wspólnych przedsięwzięć,
  e) organizację lub współudział organów Powiatu w organizacji szkoleń, konferencji, forum wymiany doświadczeń, w celu podniesienia sprawności funkcjonowania organizacji,
  f) nieodpłatne udostępnianie materiałów związanych ze wspieraniem oraz powierzaniem realizacji zadań publicznych, których realizacja odbywa się w drodze konkursu ofert,
  g) wspieranie działalności organizacji poprzez nieodpłatne udostępnianie sprzętu i środków technicznych oraz wsparcia logistycznego,
  h) inicjowanie działań aktywizujących i integrujących organizacje pozarządowe,
  i) obejmowanie patronatem przez władze powiatu projektów i inicjatyw realizowanych przez organizacje pozarządowe m.in. o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym oraz społecznym, realizowanych przez organizacje pozarządowe, w tym fundacja pucharów, nagród, przekazywanie materiałów promocyjnych dla organizacji, co składa się również na szeroko pojętą promocję organizacji i ich działań,
  j) prowadzenie i aktualizowanie bazy danych organizacji pozarządowych,
  k) promocję działalności organizacji poprzez publikowanie ważnych informacji o podejmowanych przez organizacje pozarządowe działaniach, w tym inicjatywach współfinansowanych ze środków Starostwa Powiatowego na stronie internetowej Powiatu,
  l) udzielanie rekomendacji w ramach występowania przez organizacje pozarządowe do innych
  instytucji z wnioskami o dotacje,
  m) świadczenie bezpłatnych usług w zakresie poradnictwa,
  n) zapewnienie możliwości oraz pomoc w tworzeniu i aktualizacji stron www organizacji na stronie internetowej Urzędu.

 

Konkurs Starosty Nowosądeckiego w zakresie wspierania i promocji organizacji pozarządowych i wolontariatu

Władze powiatu przyznają wyróżnienia w zakresie wspierania i promocji organizacji pozarządowych oraz wolontariatu. Konkurs przyjęty Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 849/2013, został ustanowiony m.in. w celu:

 1. uhonorowania osób oraz organizacji pozarządowych, które były szczególnie aktywne w działaniach na rzecz innych,
 2. promocji aktywnych postaw oraz oddolnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój Sądecczyzny,
 3. podziękowania za podejmowane cenne działania.

 

Nagrody są przyznawane co roku w trzech kategoriach: Najlepsza Inicjatywa Roku, Wolontariusz Roku i Młody Wolontariusz Roku. Ponadto, dla wyróżnienia szczególnych zasług w obszarze objętym Konkursem może zostać przyznana „Nagroda Specjalna” Starosty Nowosądeckiego.

Regulamin Konkursu poniżej.

 

 

Kontakt 

Powiatowe Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz
Dyrektor Centrum: Anna Brach, tel. 18 41 41 807, tel. kom. 600 401 428
e-mail: abrach@nowosadecki.pl

 

Porady prawne i księgowe

W celu wyznaczenia terminu porady księgowej, prosimy o zgłoszenia telefoniczne do Powiatowego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. W zakresie porad księgowych przyjmuje Jarosław Kiełbasa.

 

Godziny otwarcia Centrum

poniedziałek:  8.00 - 16.00, wtorek - piątek: 7.30 - 15.30

Pliki do pobrania

Formularz kontaktowy

W sprawach skarg i wniosków oraz pism o charakterze urzędowym proszę korzystać z elektronicznej skrzynki podawczej EPUAP

(*)
(*)
(*)
Podaj wynik działania
Prosimy rozwiązać powyższe zadanie matematyczne i wpisać cyframi wynik.
(*) - Pola wymagane