Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Posiedzenie Komisji Budżetowej RPN

13.06.2018 r.

W piątek 13 czerwca 2018 roku o godz. 14:40 w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu (sala konferencyjna 207) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej RPN.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Przedstawienie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu.
 4. Przedstawienie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2017 rok.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Nowosądeckiego za 2017 rok.
 7. Zapoznanie się z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Powiatu Nowosądeckiego za 2017 rok.
 8. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu Nowosądeckiego za 2017 rok.
 9. Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z załączoną informacją o stanie mienia.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Nowosądeckiego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2017 r.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok.
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.
 13. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 14. Zamknięcie posiedzenia.