Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Regulamin

REGULAMIN
KOMISJI WSPÓLNEJ
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I SAMORZĄDÓW GOSPODARCZYCH

1. Komisja Wspólna Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych zwana dalej „Komisją” jest strukturą, mającą za zadanie organizowanie współpracy samorządów gospodarczych
i terytorialnych oraz uzgadnianie stanowisk dotyczących rozwoju gospodarczego Sądecczyzny.

2. Komisja składa się z 12 przedstawicieli: 6 ze strony samorządu terytorialnego i 6 ze strony samorządów gospodarczych.

3. Komisja może powoływać zespoły robocze z udziałem ekspertów wskazanych przez strony.

4. Reprezentację samorządów terytorialnych wskazuje Zarząd Powiatu Nowosądeckiego
i Prezydent Miasta Nowego Sącza, zaś ze strony samorządów gospodarczych reprezentację wskazują organizacje przedsiębiorców z terenu Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowego Sącza.

5. Komisji przewodniczy przedstawiciel samorządu gospodarczego, powołany w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów wszystkich członków Komisji. Komisja może powołać również dwóch wiceprzewodniczących wybranych na zasadzie jak wyżej.

6. Komisja obraduje na posiedzeniach, przy czym do ważności posiedzeń niezbędna jest obecność co najmniej połowy składu Komisji.

7. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący, który również ustala i zatwierdza porządek obrad. Posiedzenia zwoływane są w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

8. Posiedzeniom Komisji przewodniczy przewodniczący lub w jego zastępstwie wiceprzewodniczący.

9. Nominowani członkowie Komisji powinni uczestniczyć osobiście w posiedzeniach Komisji. W przypadku zdarzeń losowych wyjątkowo można dopuścić zastępstwo przez osobę legitymującą się pisemnym upoważnieniem do reprezentacji.

10. Komisja rozpatruje sprawy:
- zaplanowane w programie działań Komisji,
- wniesione z inicjatywy członków.

11. Komisja może podejmować uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad, przy czym dla ich ważności wymagane jest uzyskanie większości głosów członków Komisji obecnych na posiedzeniu. Inne decyzje Komisji, takie jak wnioski z posiedzeń, stanowiska i opinie mogą być podejmowane w drodze konsensusu.

12. Z posiedzeń Komisji sporządzany jest protokół, który podpisuje przewodniczący. Protokół z posiedzenia Komisji jest wyłożony do wglądu w Kancelarii Powiatu Starostwa Powiatowego na 7 dni przed kolejnym posiedzeniem Komisji.

13. Prace Komisji koordynuje i zapewnia obsługę biurowo – administracyjną Kancelaria Powiatu Starostwa Powiatowego.